Polityka prywatno?ci

Celem niniejszej Polityki Prywatno?ci jest wyja?nienie zasad, na jakich przetwarzane s? udost?pnione nam przez Pa?stwa dane osobowe oraz omwienie Pa?stwa podstawowych praw zwi?zanych z przetwarzaniem przez nas Pa?stwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Centrum budowlane Hubimar Lucyna Lurka, 69-200 Sul?cin, ul. Witosa 24 (dalej: Hubimar). Dane osobowe zbierane przez Hubimar przetwarzane s? na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a tak?e w oparciu o Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporz?dzenie o ochronie danych) czyli tzw. RODO.

Hubimar zachowuje dane osobowe w poufno?ci i zabezpiecza je przed dost?pem osb trzecich na zasadach okre?lonych w wy?ej wskazanych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej dzia?alno?ci Hubimar zbiera i przetwarza dane osobowe m.in.: w celu marketingu us?ug Hubimar, w celu informowania o nowej ofercie produktowej oraz o dzia?alno?ci Hubimar np. w ramach neweslettera, a tak?e w celu:

  • ?wiadczenia przez Hubimar us?ug na rzecz klientw,
  • jak rwnie? wsp?pracy z dostawcami i innymi podmiotami wsp?pracuj?cymi z Hubimar, oraz
  • w celu prowadzenia rekrutacji osb zainteresowanych prac? lub wsp?prac? z Hubimar.

Hubimar przetwarza dane osobowe takie jak imi?, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres, adres e-mail oraz/lub inne dane osobowe przekazane przez Pa?stwa.
W przypadku danych uzyskiwanych przez Hubimar w ramach prac ?wiadczonych dla swoich klientw lub ich pracownikw Hubimar przetwarza dane osobowe tak?e inne, ni? wskazane powy?ej, je?li obowi?zek ich podania wynika z odr?bnych przepisw prawa, a tak?e je?li ich podanie jest konieczne ze wzgl?du na korzystanie przez pracownika ze szczeglnych uprawnie? przewidzianych w prawie pracy.

Pa?stwa prawa

Przetwarzanie Pa?stwa danych osobowych odbywa si? na zasadzie dobrowolno?ci, jednak?e w zale?no?ci od okoliczno?ci odmowa udost?pnienia danych lub ??danie ich usuni?cia mo?e uniemo?liwi? nam np. kontakt w Pa?stwem, przekazywanie Pa?stwu informacji o produktach i dzia?alno?ci Hubimar lub wykonanie us?ugi. Przetwarzanie danych osobowych dotycz?cych klientw Hubimar uregulowane jest w umowach z tymi klientami. Przesy?anie informacji handlowych drog? elektroniczn? np. e-mailem uwarunkowane jest od otrzymania od Pa?stwa uprzedniej zgody. Je?eli nie chc? Pa?stwo, aby Hubimar przetwarza? Pa?stwa dane osobowe w celu marketingowym mog? Pa?stwo zg?osi? sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu na zasadach okre?lonych w Ustawie. Niezale?nie od powy?szego w ka?dym przypadku przys?uguje Pa?stwu prawo do dost?pu do Pa?stwa danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Pa?stwa dane osobowe przetwarzane s? w siedzibie Hubimar oraz zdalnie, w miejscach wykonywania zada? przez pracownikw Hubimar Dane osobowe co do zasady nie s? przekazywane do innych krajw, a w szczeglno?ci nie s? przekazywane do krajw znajduj?cych si? poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W razie przekazania danych osobowych do pa?stw trzecich znajduj?cych si? poza EOG, Hubimar zastosuje wymagane przez Ustaw? instrumenty maj?ce na celu zapewnienie bezpiecze?stwa Pa?stwa danych osobowych.

Hubimar w zwi?zku ze wsp?prac? ze swoimi dostawcami oraz podmiotami wsp?wykonuj?cymi prace na rzecz faktycznych b?d? potencjalnych klientw mo?e powierza? przetwarzanie Pa?stwa danych osobowych wy?ej wskazanym podmiotom. Jednak?e w ka?dym przypadku podmioty te b?d? zobowi?zane do zachowania poufno?ci Pa?stwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z Ustaw?, przepisami wykonawczymi i instrukcjami Hubimar.

Dost?p do informacji

Je?eli b?d? chcieli Pa?stwo uzyska? informacje na temat przetwarzania Pa?stwa danych osobowych prosimy o przekazanie takiej pro?by na adres siedziby Hubimar lub na adres e-mail: hubimar@onet.pl

Prawo do skargi

Macie Pa?stwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy Pa?stwo uznacie, ?e przetwarzanie danych osobowych dotycz?cych Pa?stwa, narusza przepisy RODO.

Zmiany Polityki Prywatno?ci

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do polityki prywatno?ci w przysz?o?ci, b?d? publikowane na tej stronie i wejd? w ?ycie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatno?ci, o ktrej zostan? Pa?stwo zawiadomieni w drodze pojawiaj?cego si? okna (pop-up window). Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony w celu sprawdzenia aktualizacji naszej polityki prywatno?ci. Je?li nie akceptuj? Pa?stwo naszej Polityki Prywatno?ci lub zmian w Polityce Prywatno?ci powinni Pa?stwo zaprzesta? korzystania z naszej strony internetowej.