Cookie Policy

  1. Pliki cookies zwane tak?e ciasteczkami s? to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pami?ci urz?dzenia wykorzystywanego do przegl?dania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komrkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, ??czy si? serwer albo serwery uzyskuj?c do nich odpowiedni dost?p.
  1. Niniejsza strona internetowa www.hubimar.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystaj? z plikw cookies wy??cznie w celach statystycznych.
  1. Poprzez zmian? ustawie? oprogramowania wykorzystywanego do przegl?dania niniejszej strony internetowej www.hubimar.pl i jej podstron, istnieje mo?liwo?? okre?lenia warunkw przechowywania oraz warunkw uzyskiwania dost?pu do plikw cookies wykorzystywanych przez t? stron? i jej podstrony, w szczeglno?ci mo?liwo?? ca?kowitego wy??czenia ich obs?ugi.
  1. W celu zmiany ustawie? zwi?zanych z obs?ug? plikw cookies nale?y odpowiednio skonfigurowa? oprogramowanie wykorzystywane do przegl?dania niniejszej strony internetowej www.hubimar.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie mo?na uzyska? korzystaj?c z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktuj?c si? z jego dostawc?.
  1. Brak zmiany ustawie? oprogramowania wykorzystywanego do przegl?dania niniejszej strony internetowej www.hubimar.pl i jej podstron, stanowi w my?l art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyra?enie zgody na korzystanie przez t? stron? i jej podstrony z plikw cookies w celach wy?ej okre?lonych.