Projekt i aran?acje

monika_tomczyk

 

Proponujemy Pa?stwu kompleksowe doradztwo na r?nych etapach prowadzenia inwestycji poprzez udzielanie merytorycznego wsparcia przez Zesp? ” Hubimaru”.
Dbaj?c o Pa?stwa potrzeby, wprowadzili?my mo?liwo?? skorzystania z us?ug projektanta, ktry to pomo?e Pa?stwu w doborze towarw niezb?dnych w procesie budowania, modernizowania czy aran?owania wn?trza podj?tego przedsi?wzi?cia.

S?dzimy, ?e nasza propozycja usprawni czynno?ci planowania i wyr?czy Pa?stwa z procedury prowadzenia nietrafnego doboru i zakupw zb?dnych produktw.

Dzi?ki zastosowaniu przez projektanta odpowiedniego oprogramowania, b?d? Pa?stwo mogli -ju? na etapie planowania- przeprowadzi? wszelkie zmiany, ktre ogranicz? koszty inwestycji oraz sprawi?, ?e efekt ko?cowy b?dzie zgodny z Pa?stwa oczekiwaniami.

Przy realizowaniu przez Pa?stwa wi?kszej inwestycji, projekt zostanie wykonany bezp?atnie.